Dobreski, Brian, Syracuse University, United States