Sbaffi, Laura, University of Sheffield, United Kingdom