Kozlowski, Wendy, Cornell University, United States